Kontakt

Kontaktní formulář

Kontrolný kód

i

Obchodní podmínky

Jiří Minařík Cyklosport, Masarykova 735, 664 61 Rajhrad je prodejce, který provozuje klasický obchod /kamenná prodejna/. Na těchto stránkách představujeme zboží, které prodáváme. U každé položky je vždy uvedena jeho dostupnost. Ceny zboží na prodejně a na těchto stránkách jsou stejné. Vybrané zboží si můžete objednat a osobně odebrat na prodejně, nebo nechat poslat dobírkou. Dále na prodejně je vždy i další zboží /např. součástky, náhradní díly, doplňky/ k jízdním kolům. Rádi vás obsloužíme - případně poradíme s výběrem.                                                                                

Doprava a platba pro objednávky v ČR.

1, Osobní odběr na naší prodejně - Masrykova 735, 664 61 Rajhrad, tel: 728 582 379

    Platba za zboží na prodejně: HOTOVĚ nebo PLATEBNÍ KARTOU bez jakéhokoliv poplatku     

2, Doručení na adresu zákazníka v ČR, platba dobírkou - Česká pošta - Balík do ruky. 

    Jízdní kola cena za dopravu: 300,- Kč. 

    Ostatní zboží cena za dopravu: 100,- až 200,- Kč. 

 

 

    

    

    

                                   

       

 

 

 

    

      

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cyklo.rajhrad.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jiří Minařík Cyklosport Rajhrad IČO:12454702 a kupujcího /zákazník, spotřebitel.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanský zákoník č.89/2012 Sb a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

Vymezení pojmů

Prodávající je fyzická osoba -  Jiří Minařík, Masarykova 735, 664 61 Rajhrad, IČO: 12454702,která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. /prodej zboží, servis jízdních kol/.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupujíci. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo sním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřipadě osoba, která jedná sménem nebo na účet podnikatele.

Je-li kupůjcím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy /nabídkou/ je umístění zboží na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu /včetně dohodnuté ceny/ lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícimu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dodstatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady pro vyřízení reklamace /části zboží, jiných podkladů a podobně/. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: např. zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohladně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy /zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117, §2161 až 2174 zákona č.89/2012 Sb., Občasnského zákoníku/.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době kdy spotřebitel věc /zboží/ převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

- je věc v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti.

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, neni-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však vzhledem k povaza vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezječdná nápravu v přiměřené době nebo, že by zjednání nápravy spotřebiteli působílo značné potíže. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době do 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího.

 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikace na dálku /v internetovém obchodě/, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží / v případě že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží  tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží/. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícimu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje, dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na adrese prodejny, Masarykova 735, 664 61 Rajhrad během provozní doby po dohodě. nebo poštovní poukázkou.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající pěněžní prostředky přijaté od kupujícího /kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujcím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání zboží nabízený prodávajícím/ do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupi-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Tím se rozumí i dárky, které od kupujícího dostal darem při převzetí zboží. Pokud to již není dobře možné / např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno/ musí spotřebitel poskytnou pěněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst si svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která mábýt kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

- O dodávce zboží nebo služby, jejiž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

- O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem /Dočasně nedostupné/ v případě, že již není možné zboží dodat anebo nahradit jiným modelem nebo pokuď se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje.Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi pěníze vráceny na účet.

Ochrana osobních ůdajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých oobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšněm splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nedouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dálších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné  žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníku jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníku dodavatel nepředává žádné další osobě. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a to  ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislodti s uzavřením kupní smlouvy / náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory/ si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: jiriminarik@tiscali.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujcího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícíh, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy, kupující příjmá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.ledna 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

    

 

    

    

              

 

 

 

 

 

 
Předvolby soukromí

Jiří Minařík Cyklosport

12454702

cyklo@rajhrad.com

www.cyklo.rajhrad.com

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.